PERSDOSSIER - TIJD VOOR DKO!


Hallo,


Wij, het Deeltijds Kunstonderwijs, voeren de hele maand maart actie om de minister van onderwijs, Ben Weyts, meer tijd te vragen voor onze leerlingen.


Ondanks de coronacrisis van maart 2020 schreven dit jaar de meeste leerlingen zich opnieuw in, deels door de belofte van de overheid dat ongeacht een nieuw golf het onderwijs zou blijven doorlopen. 


Helaas is deze belofte in de praktijk niet helemaal waargemaakt. Door hele strenge maatregelen hebben vooral de jongeren en de volwassen hun uren zien halveren of zelfs vierendelen. Hierdoor kunnen wij als DKO onze leerlingen, zelfs met afstandsonderwijs, niet meer voldoende begeleiden om de vooropgestelde competenties, vaardigheden en leerplandoelen te halen. 


Het gevolg is dat deze leerlingen opnieuw een jaar dreigen te verliezen, een verloren “generatie” worden en dus steeds meer afhaken. Deze evolutie van uitval baart ons zorgen. Als er geen adequaat antwoord wordt geboden op dit probleem, leidt deze terugval van het leerlingenaantal de komende jaren ook tot een sterk verlies aan lerarenuren, misschien zelfs de sluiting van kleinere academies. Het DKO is uniek in de wereld in zijn kwaliteit en democratisch karakter. We mogen dit niet verloren laten gaan! 


Het OVSG en Codibel heeft de minister reeds vorig jaar op de hoogte gebracht van deze problematiek en de vraag gesteld hoe dit zal worden aangepakt. Maar tot op vandaag werd hier geen antwoord op geboden. Het blijft muisstil en dat baart ons grote zorgen. 


Daarom zijn  we verplicht om actie te voeren. We willen aandacht voor dit probleem, een aanpak die getuigt van een langere termijnvisie en een oplossing voor de vele leerlingen die 2 jaar op een rij inschrijvingsgeld hebben betaald, maar niet het kwalitatieve onderwijs hebben gekregen waarop ze recht hebben.

Wat is TIJD VOOR DKO?

Tijd voor DKO is een campagne opgezet door Liesbeth Van Lancker, leerkracht Vrije Grafiek aan de Academie voor Beeldend Kunst Gent, en door enkele medecollega’s om compensatie te eisen voor de verloren tijd die werd opgelopen door de opgelegde strenge maatregelen in zowel de eerste als tweede golf.

Waarvoor staat TIJD VOOR DKO?

Tijd voor DKO behartigt de belangen van zowel de 200.000 leerlingen die zich vorig jaar en dit jaar inschreven aan een academie voor muziek, beeldende kunsten of dans en woord in Vlaanderen, als de leerkrachten en directies van het DKO. 

Waarnaar streeft TIJD VOOR DKO?

Tijd voor DKO streeft naar een compensatie voor de 2 verloren jaren die de coronacrisis en de aanpak van de Vlaamse overheid met zich meebrachten. 

Tijd voor DKO vraagt geen financiële compensatie in de vorm van een terugbetaling van het inschrijvingsgeld, maar wel een duurzame oplossing. Tijd voor DKO heeft de volgende 2 eisen:

  1. Geef de leerlingen DKO een extra jaar zonder verlies van de studiepunten, zonder dat ze maar voor de helft worden meegeteld in het berekenen van de lerarenuren.
  2. Een bevriezing van de huidige lerarenuren voor de komende jaren zodat de toegankelijkheid tot het DKO en de broodnodige, kwalitatieve begeleiding kan gegarandeerd blijven.

Hoe wil TIJD VOOR DKO zijn doel bereiken?

Tijd voor DKO wil via verschillende kanalen de stem van de ongeruste en vragende leerlingen, leerkrachten en directies laten horen en zichtbaar maken voor het grotere publiek.


> Website: www.tijdvoordko.be

- We nodigen alle leerlingen, oud-leerlingen DKO en sympathisanten uit om de petitie voor meer tijd en bevriezing van de leraarsuren te ondertekenen op onze website.

- Op de website vind je ook de pleidooitekst gericht aan minister Ben Weyts

en de downloadbare campagnebeelden om mee actie te voeren op social media en in de publieke ruimte.


> Social media: Instagram / Facebook (Tijdvoordko)

- Iedere dag posten we een story waarin een student het gevolg van het tekort aan lesmomenten aankaart. 

- Alle (oud-)leerlingen en sympathisanten van het DKO kunnen hier hun persoonlijke stem laten horen door zelf een foto te posten met het campagnebeeld.


> Publieke ruimte

- Elke (oud-)leerling, leerkracht, directielid en sympathisant van het DKO kan via de website de campagnebeelden gratis downloaden, afprinten  en verspreiden in de stad waar ze DKO volgen. Zo maken we zichtbaar dat het niet gaat om een kleine groep mensen.  Streefdoel is om 200.000 campagnebeelden in het straatbeeld te krijgen.


- Er worden ook vlaggen gedrukt met de slogan: Half werk is geen werk.

Wanneer gaat TIJD VOOR DKO van start?

De campagne loopt van 1 maart tot en met 31 maart 2021.

Met wie kan je contact opnemen?

Initiatiefneemster: 

Liesbeth Van Lancker: liesbeth.vanlancker@onderwijs.gent.be


Persverantwoordelijke: 

Vladimir Ivaneanu: vladimir.ivaneanu@onderwijs.gent.be // 0486 03 05 78

Directie Academie voor Beeldende Kunst:
Viola Vandomme: acbk.dir@onderwijs.gent.be // 0474/56.39.08
Michiel Bolliu: acbk.dir@onderwijs.gent.be // 0473/17.13.14Kleine schets van de huidige situatie van het DKO in de coronacrisis.


Het DKO trekt aan de alarmbel!


De huidige coronamaatregelen beginnen door te wegen, ook in het onderwijs, meer specifiek in die opleidingen waar atelier- en praktijkwerking een wezenlijk en dus noodzakelijk onderdeel zijn van het leerproces, zoals in het DKO.


Sinds de huidige lockdown light lijkt van alle praktijkgerichte opleidingen het Deeltijds Kunstonderwijs voor jongeren en volwassenen de zwaarste prijs te betalen. Sinds november 2020 mogen niet meer dan 4 leerlingen tegelijk in 1 atelier werken. Men hoeft geen rekenwonder te zijn om al snel te begrijpen dat opleidingen met een grote hoeveelheid leerlingen maar een beperkt aantal atelierruimtes (meestal maar 1 of 2)  hierdoor met een probleem zitten. 

Ondanks de creatieve aanpak van directies en alle verwoede pogingen van de leerkrachten om mensen zoveel mogelijk thuis aan het werk te zetten, kan er nooit een volwaardig alternatief worden geboden voor bijvoorbeeld de lessen samenspel, koor, dans, improvisatie of grafiek. 

Het gevolg is een tekort aan volwaardige contacturen, een stilstand van het broodnodige artistieke proces en de onmogelijkheid om de verwachte leerplandoelen te kunnen halen. 


Dit is geen inschatting van de huidige situatie maar een vaststelling. Een vaststelling die reeds vorig academiejaar door directies en leerkrachten van het DKO werd aangekaart bij de minister van onderwijs. Door de 3 maanden volledige lockdown in maart, april en mei 2020, was het duidelijk dat kunnen werken in een ateliercontext met medestudenten en een leerkracht voor de meerderheid van de DKO-opleidingen essentieel is om de vereiste vaardigheden en competenties te kunnen bereiken.


Ondanks de belofte van de minister dat alle scholen, inclusief het DKO, bij een nieuwe golf zouden openblijven, mits enkele aanpassingen, bleek helaas niet helemaal juist. In november kreeg het DKO te horen dat ze slechts nog 1-op1-onderwijs mochten aanbieden terwijl een gelijkaardige opleiding fotografie in het CVO wel nog steeds kon georganiseerd worden voor 10 mensen. De verbazing en de ontgoocheling was groot, vooral omdat de doelgroep in beide opleidingssystemen zeer gelijkaardig is qua leeftijdsvariatie.


Dankzij de inzet van directies, de flexibiliteit van lokale overheden en de veiligheidsadviseurs is het 1-op-1-onderwijs gelukkig versoepeld naar 4 leerlingen per lesblok. Dit betekent echter dat sommige leerlingen, die normaal gezien 10u per week in het atelier komen werken, nu nog maar 4u om de 2 weken toegang hebben tot het atelier. Dat is slechts een vijfde van de gewoonlijke contacturen! 


Zelfs met thuiswerk is het in deze huidige situatie onmogelijk om nog te kunnen beweren dat de leerlingen in de derde, vierde en specialisatiegraad en jaren zich voldoende hebben kunnen ontwikkelen en de verwachte competenties en vaardigheden kunnen halen.


Vorig jaar heeft corona ons onverwachts bij de keel gegrepen en was het roeien met de riemen die we hadden. Niemand had dit kunnen voorzien en we kunnen zeker een lans breken voor een verloren jaar door overmacht.  


Maar dit jaar is de situatie anders, de minister was en is op de hoogte van de problematiek waarmee het DKO in deze coronatijden te kampen heeft. Maar ondanks deze wetenschap wordt het DKO onderworpen aan de meest strenge maatregelen waardoor het zo noodzakelijke atelierwerk opnieuw in het gedrang komt en ook dit jaar de meeste leerlingen met grote zekerheid afstevenen op een verloren jaar. 


Maar de grootste frustratie is dat, ondanks dat de Vlaamse overheid op de hoogte moet zijn van deze situatie via de minister van onderwijs, er tot nog toe geen enkel volwaardig voorstel is gekomen vanuit deze overheid om dit verloren jaar te compenseren. Meer zelfs, er heerst doodse stilte. 

De vraag om te overwegen alle leerlingen DKO een extra jaar te geven in ruil voor de geleden schade en het betaalde inschrijvingsgeld valt voortdurend in dovenmansoren en wordt steeds weer verschoven naar de volgende agenda, het volgende overleg.


Het einde van dit academiejaar komt in zicht en met het stilzwijgen van de overheid en de minister stijgen de onrust, de zorgen en het ongenoegen bij zowel de leerlingen, de leerkrachten als de directies van het DKO!


Voor zoveel andere noodlijdende sectoren worden er steunmaatregelen voorzien maar de mensen die geld betaalden aan de overheid voor een kwalitatief en volwaardige kunstonderwijs krijgen geen enkele vorm van ondersteuning of compensatie, laat staan van antwoord! Deze situatie leidt tot grote frustraties, is niet correct en dient dringend te worden bijgestuurd!! 


Zo niet, groeit de kans exponentieel dat volgend academiejaar 2021 – 2022 vele leerlingen zullen beslissen om zeker een jaartje te wachten zolang de situatie niet wezenlijk verbetert. Dit heeft als gevolg dat het daaropvolgende academiejaar 2022 – 2023 alle academies te kampen zullen krijgen met een grote terugval van de leraarsuren, een bloedbad in de tewerkstelling en een afbrokkeling van een democratisch en kwaliteitsvol onderwijs dat uniek is in de wereld!


Om dit scenario niet te laten plaatsvinden, trekt het DKO nu aan de publieke alarmbel! Reeds verschillende academies hebben petities of acties opgestart om deze zorg van het DKO te laten horen. Met Tijd voor DKO willen we de stemmen van alle academies samenbrengen zodat deze duidelijker hoorbaar worden en vragen we de overheid om in actie te komen, om het dreigende verloren jaar en om het dreigende verlies aan leraarsuren het hoofd te bieden. In naam van alle academies en alle leerlingen DKO  roept Tijd voor DKO de minister en de Vlaamse overheid op om dringen de volgende 2 maatregelen te nemen:


  1. Geef alle leerlingen van het DKO recht op 1 extra jaar zonder verlies van leraarsuren.
  2. Bevries de leraarsuren voor de komende 2 jaar, zodat bij mogelijke terugval van leerlingen de werking van de academie de komende 2 jaren toch gegarandeerd kan blijven.In naam van alle leerlingen, leerkrachten en directies DKO

Via deze knop kan je onze pleidooitekst en campagnebeelden downloaden.